Skip to main content

Okres gwarancji: 2 lata do użytku domowego oraz 1 rok do użytku komercyjnego.

W wypadku awarii którejkolwiek części wskutek wady produkcyjnej lub materiałowej, zobowiązujemy się do dokonania naprawy. Wszystkie komponenty elektroniczne, a także fotele i uprzęże objęte są jedno- lub dwuletnimi gwarancjami ich odpowiednich producentów. Warunki gwarancji na komponenty elektroniczne do użytku komercyjnego mogą się różnić. Ragnar Simulator nie jest objęty żadną gwarancją, wystawioną lub domniemaną, w zakresie normalnego zużycia eksploatacyjnego, wypadków, zdarzeń losowych, wirusów komputerowych, oprogramowania instalowanego samodzielnie i niefabrycznie, użycia innych produktów wtórnych i niefabrycznych, użycia zmodyfikowanych produktów Ragnar Simulator (z wyjątkiem takich, których modyfikacji dokonuje nasza firma) oraz wszelkich innych pozycji, włącznie z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym oraz ich częściami i komponentami, które nie są wyprodukowane przez lub dla Ragnar Simulator. Z zakresu gwarancji wyłączone są również inne, określone poniżej wyjątki. Wszelkie udzielone gwarancje tracą ważność i przestają obowiązywać w sytuacji, jeżeli dany komponent sprzętu zostaje otwarty z jakiegokolwiek powodu, włącznie z próbami napraw – chyba, że czynności takie wykonuje producent lub serwis działający z upoważnienia i pod nadzorem Ragnar Simulator. W sytuacji, jeżeli powstaje usterka objęta gwarancją i nasza firma otrzymuje ważne zgłoszenie w okresie obowiązywania Gwarancji, Ragnar Simulator dokonuje, według wyłącznie własnego uznania i decyzji, jednej z następujących czynności: 1) wymiany danej części na nową, używaną lub regenerowaną, pod względem użytkowym co najmniej równorzędną z częścią oryginalną, lub (2) zwrotu ceny zakupu danej części. Część wymieniona objęta zostaje gwarancją na okres równy pozostałemu okresowi gwarancji na część oryginalną. Po wymianie danej części część nowo zainstalowana staje się własnością klienta, a część zdemontowana staje się własnością Ragnar Simulator. Również w sytuacji, w której wypłacony zostaje zwrot ceny zakupu nowej części, odpowiednia stara część staje się własnością Ragnar Simulator.

Wyłączenia i ograniczenia

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wyłącznie oprogramowanie opracowane przez lub dla Ragnar Simulator oraz elementy hardware wyprodukowane przez lub dla Ragnar Simulator. Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania wobec żadnych modyfikacji bez względu na ich zakres i charakter, włącznie ze zmianami, wzbogacaniem lub zubażaniem jakichkolwiek elementów hardware’u oraz z wszelkim oprogramowaniem dodanym przez sprzedawcę detalicznego, konsumenta lub końcowego użytkownika, nawet jeżeli były one zapakowane i/lub sprzedane łącznie z hardware’em Ragnar Simulator. Producenci i dostawcy inni niż Ragnar Simulator mogą wystawiać własne gwarancje, Ragnar Simulator, w stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, dostarcza swoje części na zasadzie „tak, jak jest”. Oprogramowanie instalowane samodzielnie, włącznie z (bez ograniczeń) oprogramowaniem systemowym, nie jest objęte zakresem niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Oprogramowanie symulatora objęte jest gwarancją na software wydaną przez jego producenta. Ragnar Simulator nie wystawia oddzielnej gwarancji na żadne elementy oprogramowania. Ragnar Simulator nie gwarantuje, że działanie danej części będzie nieprzerwane i całkowicie wolne od błędów lub usterek. Ragnar Simulator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia wynikające z nie stosowania się do instrukcji obsługi dotyczącej użytkowania danej części.

W zakres niniejszej gwarancji nie wchodzą:

a) uszkodzenia spowodowane przez produkty nie wyprodukowane przez Ragnar Simulator;
b) uszkodzenia spowodowane przez normalne zużycie eksploatacyjne, wypadek, użycie nieumiejętne lub niezgodne z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi lub inne przyczyny zewnętrzne i losowe, włącznie z klęskami żywiołowymi;
c) uszkodzenia spowodowane przez użycie danej części w sposób wykraczający poza zakres użytkowania dozwolony przez Ragnar Simulator;
d) uszkodzenia spowodowane przez zmiany, modyfikacje lub regulacje produktu lub jego części składowych albo przez czynności serwisowe (włącznie z rozbudową i rozszerzeniami) wykonywane przez osoby nie będące przedstawicielem Ragnar Simulator;
e) części, które zostały zmienione, zmodyfikowane lub dopasowane w sposób powodujący jakąkolwiek zmianę w funkcjonowaniu lub możliwościach produktu;
f) części zużywające się, takie jak baterie, chyba, że awaria nastąpiła wskutek wady materiałowej lub produkcyjnej;
g) części, których numer seryjny został usunięty lub zatarty;
h) części dodane lub czynności wykonane przez sprzedawców detalicznych;
i) sytuacje, w których produkt został udostępniony do użytku ogólnego, masowego, publicznego lub komercyjnego, bez względu na to, czy odbywało się to na zasadzie dochodowej, czy w zamian za inne świadczone korzyści;
j) sytuacje, w których produkt został otwarty z jakiegokolwiek powodu, włącznie z próbami napraw – chyba, że czynności takie wykonuje producent lub serwis działający z upoważnienia i pod nadzorem Ragnar Simulator.